Kont My ACCESS Florida Ou


 
Anvan ou kèmanse aplikasyon ou, w ap bezwen kreye yon kont. Sa ta dwe pran kok minit.
 
Èske ou gen yon kont deja?
Si ou reponn wi, fè chwa ki anba la a.
 
 
Èske ou bezwen kreye yon kont?
Avèk kont My ACCESS Florida ou, men sa w ap kapab fè:
  • Kòmanse aplikasyon ou
  • Sovgade aplikasyon ou
  • Retounen nan aplikasyon ou pita
  • Tcheke rezilta aplikasyon ou apre ou remèt aplikasyon ou
  • Wè kondisyon kont ou ak enfòmasyon sou avantaj ou
  • Mande èd siplemantè
  • Rapòte chanjman yo
  • Remèt yon revizyon pou kontinye resevwa avantaj yo
 
Enfòmasyon ou yo ap sovgade pandan w ap kontinye nan chak paj.
 
Depatman Timoun ak Fanmi nan Eta Florid (DCF) ki alatèt sitwèb sa a. N ap kenbe enfòmasyon ou yo an sekrè ak an sekirite.
 
 
Klike sou bouton NEXT (swivan) ki anba paj-ekran an.
 
Si ou gen pwoblèm ki anpeche ou kontinye, ou ka rele Sant Sèvis Kliyantèl la nan nimewo 850-300-4323 pandan lè biwo louvri pou jwenn èd.