Kont My ACCESS Florida Ou a


 
Anvan ou kòmanse aplikasyon ou a, w ap bezwen kreye yon kont. Sa ta dwe pran kok minit.
 
Èske ou gen yon kont deja?
Si ou reponn wi, fè chwa ki anba la a.
 
 
Èske ou bezwen kreye yon kont?
Avèk kont My ACCESS Florida w la, men sa w ap kapab fè:
  • kòmanse aplikasyon w lan
  • anrejistre aplikasyon w lan
  • Retounen nan aplikasyon w lan pita
  • Tcheke rezilta aplikasyon ou a aprè ou remèt aplikasyon ou
  • gade kondisyon kont ou ak enfòmasyon sou avantaj ou
  • Mande èd siplemantè
  • Rapòte chanjman yo
  • Remèt yon revizyon pou kontinye resevwa avantaj yo .
 
Enfòmasyon w yo ap anrejistre pandan w ap kontinye nan chak paj.
 
Depatman timoun ak Fanmi nan Eta Florida (DCF) ki alatèt Sitwèb sa a. N ap kenbe enfòmasyon w yo an sekrè ak an sekirite.
 
 
Klike sou bouton NEXT (swivan) ki anba paj lan.
 
Si ou gen pwoblèm ki anpeche ou kontinye, ou ka rele Sant Sèvis Kliyantèl la nan nimewo 850-300-4323 pandan lè biwo louvri pou jwenn èd.