Aplike Pou Jwenn Èd

Aplike Pou Jwenn Èd


Anvan ou kòmanse, tanpri li enfòmasyon sa yo
 
Aplike Pou Jwenn Èd
W ap bezwen enfòmasyon sa yo pou tout moun ou aplike pou yo.
 
  • Nimewo Sekirite Sosyal ak dat moun nan fèt
  • Enfòmasyon sou revni tankou travay, Sipò pou timoun oswa nenpòt lòt sous.
  • Enfòmasyon sou resous oswa byen tankou kont kouran, kont epay, Machin, kay, teren oswa Asirans vi
  • Depans pou lojman tankou lwaye oswa sèvis piblik
  • Enfòmasyon sou asirans sante
  • Tout sitwayen ameriken ki aplike pou Èd Medicaid oswa k ap resevwa li, ansanm ak timoun, gen obligasyon pou bay prèv sitwayènte ameriken yo ak idantite yo.
 
 
Fè chwa sa a si ou pa te aplike dènyeman pou avantaj yo nan Florida. Pa fo chwa sa a si ou te aplike pa tewò lontan epi si w ap tann yon desizyon. Si w ap tann yon desizyon sou yon aplikasyon, tanpri konekte nan kont My ACCESS Florida ou.
 
 
Fè chwa sa a pou kontinye konplete yon aplikasyon, si ou te kòmanse aplikasyon an deja epi si ow pa te mete Siyati Elektwonik lan.