Pwogram Transfè Avantaj Elektwonik pou Pandemi an (Pandemic Electronic Benefits Transfer, P-EBT) disponib pou fanmi SNAP ak sa ki pa SNAP yo ki genyen youn oswa plis etidyan ki pèdi aksè pou jwenn manje gratis oswa nan yon pri ki ba nan lekòl pou yon ti tan paske lekòl te fèmen pou COVID-19 la. Yo ap bay avantaj P-EBT yo dapre done yo resevwa nan men etablisman eskolè yo. Si ou pa resevwa avantaj P-EBT yo oswa ou panse ou benefisye yon kantite ki pa kòrèk pou peryòd patisipasyon ki deziye a, tanpri ranpli fòm sa a. Se yon obligasyon pou genyen yon fòm pou chak timoun ak chak peryòd patisipasyon.


Tanpri ba nou kèk enfòmasyon debaz sou timoun lan ak paran an/responsab legal la. Epi, bay plis enfòmasyon sou lekòl timoun lan ansanm ak nenpòt avi ou ta renmen nou konnen.


Etidyan ki enskri nan Florida Virtual School (FLVS) yo pa kalifye pou P-EBT.


Rezon
*

Enfòmasyon Timoun lan
Tanpri ranpli detay ki pi ba yo
*
*
*
Enfòmasyon sou Paran an/Responsab legal la
Tanpri ranpli detay ki pi ba yo
*
*
Lòt Enfòmasyon
Tanpri ranpli detay ki pi ba yo
*
*
*
*