Ou pa kapab ranpli yon aplikasyon ankò pou ane eskolè 2020-2021 an.


Pwogram Transfè Avantaj Elektwonik pou Pandemi an (Pandemic Electronic Benefits Transfer, P-EBT) disponib pou fanmi ki gen SNAP ak sa ki pa gen SNAP yo ki genyen youn oswa plis elèv ki pèdi aksè pou jwenn manje gratis oswa nan yon pri ki ba nan lekòl pou yon ti tan paske lekòl te fèmen pou COVID-19 la oswa pou fanmi ki gen SNAP ak timoun ki poko gen 6 lane nan yon gadri ki kouvri ki te pèdi aksè pou jwenn manje gratis oswa nan yon pri ki ba nan lekòl. Yo ap bay avantaj P-EBT yo dapre done yo resevwa nan men distri lekòl yo. Si ou pa resevwa avantaj P-EBT yo oswa ou panse ou benefisye yon kantite ki pa kòrèk pou peryòd patisipasyon ki deziye a, tanpri ranpli fòm sa a. Se yon obligasyon pou genyen yon fòm pou chak timoun ak chak peryòd patisipasyon.


Tanpri ba nou kèk enfòmasyon debaz sou timoun lan ak paran an/responsab legal la. Epi, bay plis enfòmasyon sou lekòl oswa gadri timoun lan ansanm ak nenpòt avi ou ta renmen nou konnen.


Elèv ki enskri nan Florida Virtual School (FLVS) yo pa kalifye pou P-EBT.


Rezon
*

Enfòmasyon Timoun lan
Tanpri ranpli detay ki pi ba yo.
*
*
*
Enfòmasyon sou Paran an/Responsab legal la
Tanpri ranpli detay ki pi ba yo.
*
*
Lòt Enfòmasyon
Tanpri ranpli detay ki pi ba yo.  Si se gadri ou chwazi nan chan pou Kalite lekòl oswa gadri a, ou pa oblije ranpli chan Peryòd Enskripsyon an si ou pa vle.
*
*