Byenveni
Byenveni
Byenveni nan sitwèb Patnè Kominotè Depatman Timoun ak Fanmi. Objektif sitwèb sa a se pou bay èd avèk pwosesis aplikasyon an, pou bay enfòmasyon sou kalifikasyon ak dosye konsènan kliyan nou yo pou Patnè Kominote yo. Antan yon patnè, w ap gen pèmisyon pou fè sa ki anba la a:
  • Wè Dènye Avantaj yo
  • Wè Dat Avantaj yo ap disponib
  • Wè kilè pwochen revizyon an dwe fèt
  • Wè kilè yon randevou pwograme
  • Wè Istwa Avantaj yo
  • Wè yon lis verifikasyon ki nesesè
  • Wè Enfòmasyon pou Kontak
  • Yon Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl (PIN)
Akò avèk Itilizatè
COMMUNITY PARTNER ASSURANCES
A. Indemnification.
1. To be liable for and indemnify, defend, and hold harmless Department and its officers, agents, and employees from all claims, suits, judgments, awards of money damages, attorneys fees, and court costs, arising out of any act, neglect, or omission by Community Partner, its agents, employees, and if applicable, subcontractors during the performance of this agreement, including subsequent amendments thereof.
2. Community Partner's inability to evaluate its liability or its evaluation of liability shall not excuse Community Partner's duty to comply with subparagraph A.1. above, within 7 days after notice by Department to Community Partner by certified mail. After the highest appeal taken is exhausted, only an adjudication or judgment specifically finding Community Partner not liable shall excuse Community Partner's compliance with subparagraph A.1. Community Partner shall pay all costs and fees, including attorneys fees related to obligations and their enforcement against Community Partner by Department. Department's failure to notify Community Partner of a claim, suit, or judgment, award of money damages, attorney's fees, or court costs shall not release Community Partner from the requirements of subparagraphs A.1. or A.2. Community Partner shall not be liable for the sole act, negligence, or omission of Department.

Mwen Dakò Global.GoBack

Avètisman


Depi ou gen akso nan sistom enfEmatik gouvonman sa a, ou dakE pou sistom nan fo kontwEl pou rezon tankou aplikasyon lalwa. Ou ta dwe tcheke solman sitiyasyon avantaj pa ou yo, oswa sitiyasyon avantaj moun ki ba ou otorizasyon pou fo sa nan Depatman nou an. Itilizasyon sistom enfEmatik sa a san otorizasyon ka lakEz ou anba pouswit nan lajistis kèm kriminol oswa sanksyon lalwa.