Fason pou Kreye Kont OuMoun ki gen yon dosye deja itilize paj-ekran sa a pou louvri kont My ACCESS yo. Ou dwe gen yon kont pou kontwole avantaj ou yo sou Entènèt. Avèk kont ou, men sa w ap kapab fè:

Si ou gen pwoblèm ki anpeche ou kontinye, ou ka rele Sant Apèl Kliyantèl nan nimewo 850-300-4323 pandan orè nòmal pou ou kapab jwenn èd.Etap 1: Enfòmasyon Pèsonèl
Tanpri mete detay pèsonèl ou yo anba la a. Antre prenon ou ak non fanmi ou jan li parèt nan dosye a.
* 
* 
* 
Etap 2: Enfòmasyon sou Dosye
Pou wè enfòmasyon sou avantaj ou yo oswa sou chanjman ou rapòte sou entènèt, w ap bezwen bay Nimewo Dosye ou. Ou kapab jwenn Nimewo Dosye ou depi ou gade anlè nenpòt lèt anplwaye ki travay sou dosye ou te voye ba ou.
* 
* 
Si ou pa moun ki resevwa peman dosye a, tanpri antre enfòmasyon moun ki resevwa peman an anba la a.
* 
* 
* 
Etap 3: ID ak Modpas Itilizatè
Tanpri kreye yon Idantite Itilizatè ak yon Modpas pou kont My Access ou a.
* 
* 
* 
Etap 4: Kesyon Sekirite
Apre sa, tanpri chwazi twa kesyon sekirite ke ou ka itilize si ou janm bezwen refè modpas ou. Klike sou chak bwat pou w chwazi yon kesyon ou sèlman konnen repons lan. Lè sa a,Konplete repons ou yo. Kenbe nan tèt ou ke w ap bezwen tape repons lan egzakteman menm jan ak lè ou mete kont ou.
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Etap 5: Chwazi Metòd pou Resevwa Avi
Ou gen posiblite pou chwazi kijan ou ta renmen resevwa notifikasyon konsènan enfòmasyon ou yo. Chwazi imèl pou resevwa yon imèl k ap fè ou konnen ou gen yon notifikasyon nan kont mwen an (My Account) ki pare pou gade. Si ou vle resevwa yon kopi sou papye pa lapòs, lè sa a chwazi lapòs Etazini. Si ou chwazi pou resevwa yon imèl, ou dwe bannouimèl ou epitou ou dwe aksepte kondisyon jeneral yo pou resevwa notifikasyon yo sou fòm elektwonik.
* Preferred Notice Language           
N ap voye tout avi ou yo pou ou pa lapòs Etazini.
N ap sispann voye avi yo pou ou sou papye. W ap resevwa yon imol lo ou gen yon avi ki pare pou wo sou Entonot nan "My Account". Depi ou klike la, ou vle di pa gen pwoblom pou depatman an voye imol ba ou konsonan dosye ou.
Etap 6: Akò Akseptasyon Itilizatè